تنظیمات اولیه:

دریافت نمونه کد PHP
Method GET
Response format Json
API URL https://api.followeryab.com/api
API KEY Get Api Key

لیست سرویس ها:

Parameter Description
key Api key
action services

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "services": [
    {
      "service": "101",
      "title": "فالوور 20 درصد ایرانی",
      "category": "فالوور اینستاگرام",
      "min": "100",
      "max": "200000",
      "price": "50000"
    },
    {
      "service": "102",
      "title": "فالوور 100 درصد ایرانی باکیفیت",
      "category": "فالوور اینستاگرام",
      "min": "100",
      "max": "200000",
      "price": "80000"
    },
    {
      "service": "203",
      "title": "بازدید پست اینستاگرام",
      "category": "بازدید اینستاگرام",
      "min": "100",
      "max": "5000000",
      "price": "5000"
    }
  ]
}
      

موجودی کیف پول:

Parameter Description
key Api key
action balance

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "balance": 5000
}
      

دریافت قیمت سرویس:

Parameter Description
key Api key
action price
service Service ID
quantity Quantity needed

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "offer": "5%",
  "price": 71250
}
      

گذاشتن سفارش جدید:

Parameter Description
key Api key
action add
service Service ID
quantity Quantity needed
link Link of order , Instagram username , Instagram post url ...

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "orderId": "100552"
}
      

وضعیت سفارش:

Parameter Description
key Api key
action status
order Order ID

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "order": {
    "id": "154499",
    "time": "1400/03/10-15:37:00",
    "title": "1,000 فالوور ایرانی اینستاگرام",
    "price": "47,500",
    "status": "done",
    "link": "followeryab",
    "start_count": "0",
    "remains": "0",
    "quantity": "1,000"
  }
}
      

وضعیت چند سفارش:

Parameter Description
key Api key
action multi_status
orders Array of order ids

نمونه پاسخ:

{
  "status": true,
  "orders": [
    {
      "id": "154499",
      "time": "1400/03/10-15:37:00",
      "title": "1,000 فالوور ایرانی اینستاگرام",
      "price": "47,500",
      "status": "done",
      "link": "followeryab",
      "start_count": "0",
      "remains": "0",
      "quantity": "1,000"
    },
    {
      "id": "154930",
      "time": "1400/03/15-18:04:27",
      "title": "1,000 بازدید استوری اینستاگرام",
      "price": "9,500",
      "status": "done",
      "link": "followeryab",
      "start_count": "0",
      "remains": "0",
      "quantity": "1,000"
    }
  ]
}
      

لیست وضعیت سفارشات:

Title Description
wait_pay در انتظار پرداخت
set اختصاص داده شده
pending در صف اجرا
done انجام شده
doing درحال انجام
error خطا در لینک ورودی
close سفارش بسته شده
review درحال بررسی
refund بازگشت اعتبار
need_verify نیاز به تایید